www.famös.se

Famös in bjuder till föreläsningsdag i Norrköping

Våld i familjen

Två behandlingsmodeller presenteras av representanter från BUP Elefanten, Barnahus och Linköpings mansjour

Lotta Lindgren är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Hon arbetar sedan några på BUP Elefanten som är en specialistenhet inom Barn- och Ungdomspsykiatrin för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp och/ eller fysisk misshandel, samt unga som agerar ut sexuellt, och deras familjer.
Anna Nelson
är socionom och blivande psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Anna arbetar på Barnahus Linköping och har dessförinnan mångårig erfarenhet av arbete inom Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Föreläsningen kommer att beskriva familjebehandlingsmetoden KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid misstanke om Barnmisshandel. Metoden är utvecklad av Melissa Runyon på CARES Institute i New Jersey, USA, och har tagits till Sverige med hjälp av stiftelsen Allmänna Barnhuset. I metoden arbetar man parallellt med förövande förälder och det utsatta barnet i enskilda respektive gemensamma samtal. Fokus i föräldrasamtal är bland annat att hitta alternativa föräldrastrategier, att ta ansvar för det våld som förekommit och hur hantera sin ilska. I barnsamtal: traumabearbetning, psykoedukation och säkerhetsplan. I gemensamma samtal: förbättrad kommunikation samt klargörande och ansvarstagande.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikael Nilsson är socionom, leg psykoterapeut med inriktning på grupper samt är lärare- och handledare i psykoterapi. Han har arbetat med socialt arbete i 25 år, varav de 10 sista vid verksamheten Våld i nära relationer. Våld i nära relationer arbetar med de individer som utför och utsätts för våld. Man bedriver stöd och behandling till våldsanvändare, våldsutsatta och till barn och ungdomar som bevittnat våldet. Föreläsningen beskriver ingående en modell för arbetet. Samverkande faktorer som organisation, ledning, struktur, innehåll och process bidrar till helheten och beskrivs.

När och var: 23 september 2013 i föreläsningssal Runsten, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Tid: 10:00–ca 16:00. Vi startar med kaffe och macka från 9.30. Lunch 12:00–13:00 (ingår inte i avgiften).

Kostnad: Medlemmar i FAMÖS 400 kr, övriga 500 kr.

Anmälan: Senast 13 september genom att sätta in avgiften på pg 246784-3. Lokalen rymmer begränsat antal. Blir vi för många gäller ”först till kvarn”. Glöm inte!! att skriva namn, telnr och e-postadress på anmälan.

Undrar du över något? Fråga Håkan Pettersson 070-678 87 90, e-post: khpettersson@gmail.com eller Rolf Hessel 072-311 06 55, e-post: rolfhessel@hotmail.com.

Välkommen