www.famös.se

Årsmöte 13 mars 2018, kl 18:00 på stadsmissionens Café i Linköping

Motioner ni önskar ska behandlas på årsmötet skickas till ordförande Annika Daveby-Karlquist, annika.dk@me.com, så att de kan sändas ut till medlemmarna en vecka före årsmötet.

 

Dagordning vid årsmöte 2018-03-13
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare (2st)
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse 2005
 8. Ekonomisk redovisning av verksamhetsåret
 9. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Ekonomisk redovisning stipendiefonden
 11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för stipendienämnden
 12. Val av ny styrelse
 13. Val av stipendienämnd
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Eventuell rapport från SFF
 17. Eventuell övrig fråga
 18. Mötets avslutning
   

Enligt uppdrag

Styrelsen

Copyright © Famös 2019-02-09 info@famos.se