Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen på Famös årsmöte 16 februari 2022

Den 16 februari kl. 17:30 (mötet sker via Zoom; länk via Jenny Augustsson)

Dagordning

 1. Val av ordförande för att leda årsmötet

 2. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän

 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

 4. Fastställande av dagordning

 5. Motion Ändring av Stipendiefonden (se bilagor)

 6. Ekonomisk redovisning

 7. Ekonomisk redovisning av stipendiefond

 8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Stipendienämnden

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse

 10. Revisionsberättelse

 11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen

 12. Val av ny styrelse

 13. Val av ordförande för ett år

 14. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter

 15. Val av valberedning om två personer

 16. Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsåret

 17. Övriga frågor

 18. Mötet avslutas (den nya styrelsen stannar kvar för ett kort möte)

Bilagor

.pdf Dagordning

.pdf Stadgar Stipendiefonden 2020

.pdf Ändringsförslag Stipendiefonden

.pdf Ändringsförslag Utvecklings- & Utbildningsfonden

.pdf Resultatrapport 2021

.pdf Verksamhetsberättelse 2021

.pdf Utvärdering föreläsningsdag Malin Drevstam & Hanna Möllås


Copyright © Famös 2022-01-31 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft