Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Ta kontakt med en familjeterapeut   |   Ta kontakt med en handledare

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Med omtanke kring coronavirusets spridning och de skyddsåtgärder vi måste ta har vi inga aktuella vårarrangemang.

Vi hoppas att vi ska ta oss igenom på bästa tänkbara sätt och ser fram emot en trygg sommar och nya möten i höst.

Ta hand om er, önskar Styrelsen.


Familjeterapeuter reflekterar maj 2020

Vi i styrelsen har ambitionen att öka dialogen med våra medlemmar. I den andan kommer olika styrelsemedlemmar att presentera en reflektion varje månad på Famös hemsida. Vår tanke är att också du inkommer med reflektioner angående frågor som rör vår förening (Famös) och vår behandlingsmetod (familjeterapi). Dina reflektioner kan vara ställda till oss i styrelsen men också till övriga medlemmar och då kan vi publicera dem på hemsidan.

Varför blev jag familjeterapeut?

Som leg. psykoterapeut med systemisk familjeterapiinriktning, finns det stora möjligheter att sprida och använda vår kunskap i olika typer av verksamheter och sammanhang. Utifrån att ha arbetat som socionom/kurator och familjeterapeut inom somatisk kontext i sammanlagt 30 år är det ett område som jag alltid känt mycket för. Där har jag verkligen sett vikten av att lyfta det systemiska tänkandet och arbetssättet och vilka vinster det medför för patient och närstående och även för personal.

När vi väljer att se familjen som ett system, en helhet, så blir inte varje individs egenskaper det viktigaste utan relationerna mellan familjemedlemmarna, där alla påverkar varandra. Den systemiska familjeterapin är på det sättet både ett perspektiv och ett arbetssätt. En förändring i systemet/familjen som vid exempelvis sjukdom, påverkar alla övriga delar i systemet såsom familjens föreställningar, funktioner och meningsskapande. Sjukdom och funktionshinder kan ha både sammanförande och splittrande effekter.

Jag blev glad när jag blev introducerad i Medicinsk familjeterapi – Medical Family Therapy – som är en modell utvecklad utifrån den systemteoretiska familjeterapin för att passa i somatisk kontext (McDaniel, Hepworth, Doherty, 2014). Det familjemedicinska perspektivet innebär att familjen får stöd att undersöka hur sjukdomen eller funktionshindret påverkar familjen, systemet. Snarare än att lösa problemet med sjukdomen/funktionshindret handlar det om att ge familjemedlemmarna hjälp att kunna hantera och/eller leva med/ förhålla sig till sjukdomen/ funktionshindret (McDaniel, Hepworth, Doherty, 2014; Nichols, 2011).

Sjukdom/symtom/funktionshinder kan göra att hela familjen blir ett problemorienterat system. Istället för att familjen har fokus på arbete, skola och relationer fångar nu sjukdomen familjemedlemmarnas hela uppmärksamhet.

Jag har mött par och familjer som beskrivit att de inte kommer själva till samtalet utan även har med sig en sjukdom som brett ut sig och tagit över hela deras liv. För en del par har sjukdomen lagt sig emellan dem och påverkat parrelationen på ett sätt som varit helt förödande för relationen. Sjukdomen eller symtomen har komplicerat både kommunikationen, skapat missförstånd och påverkat närhet/avstånd. Då båda parterna är oroliga, trötta, någon kan ha smärta etc vilket försvårar kommunikationen, tålamodet och förståelse för varandra. Att då får möjlighet att se helheten; hur var det innan sjukdomen, hur såg det ut i paret och familjen då och nu och hur tänker de framåt?

Här har jag upplevt att exempelvis externalisering (White, 2012) är en fantastisk möjlighet att kunna få perspektiv på vad sjukdom gör med var och en, med paret och med hela familjen. Det kan även avlasta skuld för bäraren av sjukdomen och hitta förhållningssätt för alla i familjen … att bildligt lägga sjukdomen i mitten av familjen och prata om sjukdomen skapar möjligheter till hanterbarhet på ett nytt sätt.

Att alla i familjen tillsammans får prova att ”gå i varandras skor” utifrån sjukdomsperspektivet är ett annat exempel att lyfta det systemiska familjeperspektivet; – ”Hur är det att vara mamma i den här situationen när pappa är sjuk?. Hur är det att vara lillasyster?, …att vara pappa?”… är exempel på frågor som skapar förståelse och ökar empatiska förmågan i familjen.

Sjukdom kan leda till isolering och ensamhet eller bli inropet till partner och/eller familj om större närhet. Det kan till och med bli det som sammanför i tidigare dysfunktionella familjerelationer, en ”pseudonärhet” som kan bibehålla symtom för att undvika känsla av ”övergivenhet och brist på närhet” (Svedin, 2000). Sjukdomen kan på det sättet bli det sammanhållande kittet i relationen.

Familjemedlemmarna samarbetar, stöttar och ställer i regel upp för varandra. Det är hjälpsamt att kunna påvisa att avstånd och närhet i familjerelationen regleras av sjukdomen. En familjemedlem behöver stöd under en tid, men sedan behöver familjen kunna gå vidare. Vårt systemiska synsätt och arbetssätt även i somatisk kontext ger ökad förståelse, begriplighet och skapar flera handlingsalternativ för familjen och personalen.

Referenser:

 • McDaniel, S., Hepworth, J., and Doherty, W. (2014). Second Edition. Medical family therapy and integrated care.
    New York: Basic Books.
 • Nichols, MP. (2011). Fifth Edition. The Essentials of Family Therapy. Boston: Pearson Education.
 • Svedin, L. (2000). Handledning i ett familjepsykologiskt perspektiv inom primärvården – ett tänkande som
    förlöser. Allmänmedicin, årgång 21,6.
 • White, M. (2012). Kartor över narrativ praktik. Lund: Studentlitteratur

Gunilla Ringdahl
Socionom, leg psykoterapeut

 

Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2020-05-23 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft