Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Föreläsning och Årsmöte 15 mars på Ronaldos vid ån

Vi hälsar våra medlemmar välkomna den 15 mars 2023, kl 18:00 att lyssna på föreläsning av Madeleine Cocozza och sedan
kl 19:00 närvara vid föreningens årsmöte.

Under kvällen serveras kostnadsfritt för våra medlemmar kaffe/te, smörgås och kaka.

Madeleine kommer att föreläsa kring frågeställningen Är familjeterapi på väg att elimineras?
En frågeställning som lett fram till hennes senaste bok.  .pdf Se bifogat dokument »»

Meddela gärna i förväg till info@famos.se om du kommer – men du kan också komma utan föranmälan.

Dagordning ÅRSMÖTE 2023

1. Val av ordförande för att leda årsmötet
2. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen
9. Val av ny styrelse
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter

Innan årsmötet har Famös styrelse fått information från valberedningen att det är svårt att hitta ersättare och att tillsätta olika poster, bl a revisorer. Med anledning av det har föreningens kassör varit i kontakt med SFFT:s kassör och övriga lokalföreningars kassörer för konsultation om hur hantera frågan. Vårt förslag till lösning är att köpa tjänsten, antingen från någon föreningserfaren person som inte har någon koppling till FAMÖS eller från en revisionsbyrå. Förslaget stöds av övriga föreningars kassörer som inte ser något hinder med denna lösning.
Enligt Famös stadgar, punkt 5, framgår att ”Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som årsmötet utser.” Med anledning av det föreslår styrelsen att valberedningen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan att anlita uppdragstagare för revisonen - oavsett om det är tillsättning av revisorer enligt ordinarie ordning, genom att anlita en annan erfaren föreningsrevisor tar sig an uppdraget mot ett arvode, eller att köpa in tjänsten från en redovisningsbyrå.

12. Val av valberedning om två personer
13. Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsåret
14. Inkomna motioner (inga motioner har inkommit)
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas (den nya styrelsen stannar kvar för ett kort möte)

 

.pdf Verksamhetsberättelse 2022

 

Varmt välkomna!

Styrelsen
/Madeleine Cocozza ordf.


UPPROP

Nu går sista visan?

Barn- och familjeambassadörer, nu är det dags att kliva fram!

Det har under åren funnits många ideella krafter som drivit Famös vidare. Styrelsearbete, seminarier, medlemskap i SFFT det finns många sätt att engagera sig i föreningen. Men under de senaste åren kan styrelsen för Famös konstatera att engagemang och gensvar minskar mer och mer för varje år som går.

– Det har blivit alltmer komplicerat att fylla platserna i styrelsen, och detta år fick vi inte ihop det önskvärda antalet (6 personer). Flera av oss gör sitt sista år i styrelsen vilket innebär att frågan om Famös framtid reser sig.

– Vi har inte lyckats rekrytera någon medlem till SFFT:s styrelsen trots att både styrelsen och valberedning ansträngt sig.

– Vi har tvingats ställa in flera seminarier på grund av för få anmälningar. Endast ett av våra seminarier var välbesökt men då med professionella från hela landet.

– Vi har inte fått någon som ställer upp i valberedningen så de befintliga tvingas återigen ta uppdraget för att funktionerna ska kunna utföras.

– Det är så när som på inga fler än de med olika uppdrag föreningen som närvarar på årsmöten.

Det är frapperande hur professionella med ena handen åser hur en metod åsidosätts och nermonteras men sedan inte är beredda att besätta de poster som håller den vid liv. Familjepsykoterapi som metod behöver forskare, starka intresseföreningar, handledare och föreläsare som driver metoden vidare; alla de delar som en gång i tiden skapade och drev metoden framåt till att bli den tredje stora inriktningen för psykoterapi i Sverige. Det räcker inte med att arbeta som familjeterapeut, det räcker inte med att plädera för metoden och förfasa sig i de offentliga sammanhangen över att metoden sätts åt sidan, vi måste göra mer än så. Vill DU att familjepsykoterapi som metod skall leva, vill du bekämpa den diagnoskultur som utvecklat sig, vill du att barn och vuxna ska möta annat än kbt och psykofarmaka inom vården måste du engagera dig utöver ditt dagliga arbete.

Vi behöver

– Forskare,

– Fktiva medlemmar som intresserar sig för sin förening och går på olika evenemang, eller talar om varför de inte går,

– Föreläsare och handledare,

– För Famös räkning; styrelsemedlemmar, och medlemmar som är beredda att åta sig andra uppdrag inom föreningen,

– En aktiv moderförening (SFFT)

Vi i styrelsen kommer att driva föreningen vidare år 2022 med stort hopp om att kunna engagera och aktivera medlemmarna i Famös. Men det är ett faktum att fler av oss gör sina sista år i styrelsen och de nya som kommer till vid årsmötet 2022 behöver fler vid sin sida år 2023. Jag kommer inte att lämna mina kamrater i styrelsen med mindre än att posterna är besatta år 2023 om så inte sker är det enda alternativet som jag ser idag att då upplösa föreningen.

Så nu är det upp till oss alla att svara på frågan om Famös ska leva vidare eller om det är sista visan som går?

Madeleine Cocozza

Ordf. Famös

  


Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2023-02-20 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft