Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Famös bjuder in till föreläsningsdag på temat Barn och trauma – Tre perspektiv på att arbeta med trauma

Fredag 18 november 2022

09:00–10:00  Traumabehandling.
Anna Nelsson är socionom och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av våldsutsatta barn. Hon är verksam bland annat på Barnahus i Linköping. Anna Nelsson har under många år utbildat inom området trauma. Hennes föreläsning kommer handla om krisstöd och traumabehandling då barn har varit utsatta för våld.

10:30–14:00  Münchausen Syndrome by Proxy (MSbP) – En föreläsning om att skada sitt barn.
Björn Lundin är barn- och ungdomspsykiater och har under 45 års tid arbetat på BUP i Linköping . Han har haft ett intresse för barn som far illa där Münchausen by Proxy (MSbP) eller barnmisshandel genom förfalskning av symtom (BGFS) har varit ett fokus. Björn Lundin har efter pensionering fortsatt att utreda och konsultera kring MSbP/BGFS och är nu aktuell med boken ”Att skada sitt barn” (2022), utgiven på Ekström & Garay.

13:30–15:00  Barntraumateamets arbete med familjer vid förlust och trauma – Ett familjeterapeutsikt perspektiv.
Kerstin Lodén Gustafson & Jenny Augustsson
är båda socionomer & leg. psykoterapeuter vid Barntraumateamet (BUP) i Linköping. Föreläsningen utgår från det systemiska arbete som Barntraumateamet erbjuder i syfte att förebygga symtomutveckling trots förlust och kris.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När: Fredag den 18/11 kl. 09:00–15:00.

Var: Missionskyrkan, Linköping.

Avgift: 1 000:- kr. I kostnaden ingår förmiddagsfika samt lunch.

Anmälan: Senast 17/10. Anmälan görs till info@famos.se  (Anmälan är bindande). Faktura mailas när anmälan gjorts. Ange ev behov av specialkost.

Vid frågor: info@famos.se

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

 

Varmt välkomna!


UPPROP

Nu går sista visan?

Barn- och familjeambassadörer, nu är det dags att kliva fram!

Det har under åren funnits många ideella krafter som drivit Famös vidare. Styrelsearbete, seminarier, medlemskap i SFFT det finns många sätt att engagera sig i föreningen. Men under de senaste åren kan styrelsen för Famös konstatera att engagemang och gensvar minskar mer och mer för varje år som går.

– Det har blivit alltmer komplicerat att fylla platserna i styrelsen, och detta år fick vi inte ihop det önskvärda antalet (6 personer). Flera av oss gör sitt sista år i styrelsen vilket innebär att frågan om Famös framtid reser sig.

– Vi har inte lyckats rekrytera någon medlem till SFFT:s styrelsen trots att både styrelsen och valberedning ansträngt sig.

– Vi har tvingats ställa in flera seminarier på grund av för få anmälningar. Endast ett av våra seminarier var välbesökt men då med professionella från hela landet.

– Vi har inte fått någon som ställer upp i valberedningen så de befintliga tvingas återigen ta uppdraget för att funktionerna ska kunna utföras.

– Det är så när som på inga fler än de med olika uppdrag föreningen som närvarar på årsmöten.

Det är frapperande hur professionella med ena handen åser hur en metod åsidosätts och nermonteras men sedan inte är beredda att besätta de poster som håller den vid liv. Familjepsykoterapi som metod behöver forskare, starka intresseföreningar, handledare och föreläsare som driver metoden vidare; alla de delar som en gång i tiden skapade och drev metoden framåt till att bli den tredje stora inriktningen för psykoterapi i Sverige. Det räcker inte med att arbeta som familjeterapeut, det räcker inte med att plädera för metoden och förfasa sig i de offentliga sammanhangen över att metoden sätts åt sidan, vi måste göra mer än så. Vill DU att familjepsykoterapi som metod skall leva, vill du bekämpa den diagnoskultur som utvecklat sig, vill du att barn och vuxna ska möta annat än kbt och psykofarmaka inom vården måste du engagera dig utöver ditt dagliga arbete.

Vi behöver

– Forskare,

– Fktiva medlemmar som intresserar sig för sin förening och går på olika evenemang, eller talar om varför de inte går,

– Föreläsare och handledare,

– För Famös räkning; styrelsemedlemmar, och medlemmar som är beredda att åta sig andra uppdrag inom föreningen,

– En aktiv moderförening (SFFT)

Vi i styrelsen kommer att driva föreningen vidare år 2022 med stort hopp om att kunna engagera och aktivera medlemmarna i Famös. Men det är ett faktum att fler av oss gör sina sista år i styrelsen och de nya som kommer till vid årsmötet 2022 behöver fler vid sin sida år 2023. Jag kommer inte att lämna mina kamrater i styrelsen med mindre än att posterna är besatta år 2023 om så inte sker är det enda alternativet som jag ser idag att då upplösa föreningen.

Så nu är det upp till oss alla att svara på frågan om Famös ska leva vidare eller om det är sista visan som går?

Madeleine Cocozza

Ordf. Famös

  


Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2022-10-06 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft