Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen på Famös årsmöte 11 mars 2024

Tid och plats: den 11 mars  kl. 19:00 på Ronaldos vid Stångån, Linköping. (Efter presentation av Barnafrids verksamhet).

DAGORDNING

1. Val av ordförande för att leda årsmötet
2. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse

8. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen

9. Val av ny styrelse

10. Val av ordförande för ett år. Förslag: Mathias Grönkvist Söderlind

11. Val av två revisorer. Förslag: Vivianne Larsson och Lotta Ginning.

12. Val av valberedning om två personer

13. Förslag till ändring av medlemsavgift

Bakgrund

Enligt beslut på SFFT:s (Svenska föreningen för familjeterapi) årsmöte i oktober 2023 beslutades att höja medlemsavgiften med 50 kr/person fr o m år 2024. Anledningen uppges bl a vara föreningens ökade kostnader till följd av att medlemmarna ges möjlighet att kostnadsfritt läsa nätversionen av ”Fokus på familjen”. Under flera år har medlemmarnas årsavgift till Famös (Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige) varit 300 kr, varav föreningen årligen betalar 200 kr till SFFT. Fr o m år 2024 kommer 250 kr att betalas till SFFT, med anledning av det behöver Famös höja årsavgiften till sina medlemmar.

Förslag till beslut: Famös medlemsavgift för år 2025 höjs till 350 kr, varav 250 kr tillfaller SFFT och 100 kr tillfaller Famös

Eller

Famös medlemsavgift för år 2025 höjs till 400 kr, varav 250 kr tillfaller SFFT och 150 kr tillfaller Famös

14. Förslag till sänkt medlemsavgift för studenter och pensionärer

Bakgrund

Famös har fått frågan om rabatterad medlemsavgift för studenter, vilket en del systerorganisationer erbjuder. Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår följande:

Förslag till beslut: Medlem som är pensionär eller studerar med minst 50% studietakt ges möjlighet till 50% rabatt på medlemsavgiften. Det förutsätter att medlemmen informerar kassören om uppnådd pensionsålder samt intygar att den gått i pension, alternativt inlämnar intyg som styrker pågående studier.

15. Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsåret

16. Inkomna motioner (inga motioner har inkommit)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas (den nya styrelsen stannar kvar för ett kort konstituerande möte)

 

.pdf Verksamhetsberättelse 2023


Copyright © Famös 2024-03-06 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft